Scrisoare catre Ministerul Muncii referitoare la subventii in anul 2015

0

In atentia: D-nei Rovana PLUMB Ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si  Persoanelor Varstnice

CC: D-lui Codrin Scutaru – Secretar de Stat

D-nei Elena Dobre – Presedinte, Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si  fundatiilor pentru acordarea subventiilor in temeiul Legii 34/1998

Stimata Doamna Ministru,

Prin aceasta scrisoare peste 150 de organizatii neguvernamentale active la nivel national semnaleaza modalitatea defectuoasa in care Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (M.M.F.P.S.P.V.), prin Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor pentru acordarea subventiilor, infiintata prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 2106/2014, a interpretat si aplicat Ordinul 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015.

Aceste organizatii semnaleaza atat vicii de procedura, birocratizare excesiva sau proceduri neuniforme de evaluare a dosarelor depuse de catre organizatiile neguvernamentale, cat si aspecte care tin de afectarea sau nerespectarea unor valori si principii asociate furnizarii serviciilor sociale din Romania. Aceste elemente vor fi detaliate in prezenta scrisoare.

Totodata, ne exprimam ingrijorarea asupra efectelor directe pe care le va avea respingerea de la acordarea de subventii pentru anul 2015 a unui numar semnificativ de servicii sociale oferite de asociatii si fundatii.

Luand in considerare faptul ca sistemul serviciilor sociale din Romania se afla in conditii cronice de subfinantare, acordarea de subventii asociatiilor si fundatiilor pentru furnizarea acestor servicii reprezinta in continuare un mecanism extrem de necesar pentru sprijinirea persoanelor aflate in situatii de dificultate sau vulnerabilitate. Mecanismul de subventionare de la bugetul de stat a fost una din putinele surse de finantare publica pentru furnizorii privati non-profit din localitatile in care bugetele locale nu au putut acoperi finantarea acestui sector. Desi insuficient si perfectibil, acest mecanism a asigurat, la nivel local, o minima functionare a unor servicii absolut necesare categoriilor de persoane vulnerabile.

Stimata Doamna Ministru, consideram ca M.M.F.P.S.P.V. trebuie sa abordeze cu prioritate tema finantarii serviciilor sociale pentru toti cetatenii din Romania care au nevoie de acestea (in afara contextului Legii 34), indiferent de localizarea lor (rural sau urban), si sa asigure conditiile si cadrul legal de functionare a acestora prin intermediul furnizorilor acreditati si pe baza standardelor de cost.

Ne exprimam, de asemenea, deschiderea si disponibilitatea unui dialog privind perspectiva finantarii serviciilor sociale.

Potrivit dispozitiilor art. 5 din Legea 292/2011, sistemul national de asistenta sociala se intemeiaza pe o serie de valori si principii generale. In procesul de subventionare a serviciilor sociale pentru anul 2015, apreciem ca unele dintre acestea au fost grav incalcate. In acest sens, membrii retelelor pe care le reprezentam ne-au furnizat exemple concrete care ilustreaza  presiunea, tratamentul inegal si birocratia la care sunt supuse asociatiile si fundatiile care au solicitat subventii de la bugetul de stat, situatie pe care o prezentam mai jos, precum si in documentul anexat.  

Doamna Ministru, invocam, in mod particular, nerespectarea urmatoarelor valori si principii:

A.     Solidaritatea sociala si universalitatea

 • Mentinerea aceluiasi cuantum al nivelului mediu al subventiei lunare, in contextul in care cheltuielile eligibile au crescut in ultimii cinci ani, reprezinta un element care reduce semnificativ capacitatea serviciilor sociale de a acoperi nevoile curente ale beneficiarilor acestor servicii; acest cuantum nu este corelat cu realitatile economice cotidiene. Mentionam faptul ca, in perioada 2014-2015, salariul minim brut pe economie a fost majorat de 3 ori, neluand in calcul si alte majorari derivate de cresterea tarifelor la energie, combustibil s.a. Alocatia de hrana pentru persoanele cu dizabilitati a crescut la randul sau cu aproape 50%. In acest context, subventia pe beneficiar, aferenta serviciilor sociale, a ramas nemodificata. Totodata, subventia acordata in cadrul serviciilor sociale pentru plata salariului personalului cu studii medii este de 900 lei / 8 ore, in conditiile in care salariul minim brut pe economie de la 1 ianuarie 2015 este de 975 lei. In acest context, organizatiile evidentiaza lipsa de corelare a cuantumului subventiilor cu nevoile sociale ale diferitelor categorii de beneficiari si cu capacitatea furnizorilor de a acoperi aceste nevoi.
 • Un numar important de organizatii semnaleaza diminuarea numarului de beneficiari pentru care se acorda subventia, sau a cuantumului alocat per beneficiar, fara precizarea criteriilor care au stat la baza acestor decizii.
 • In plus, o serie de categorii de beneficiari, cum ar fi copiii separati sau la risc de separare de familie, sunt exclusi de la subventionare, desi acestia sunt inclusi ca si grup tinta in Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014. Cu toate acestea, ei nu pot beneficia de serviciile unui centru de zi, pentru ca printre serviciile enumerate ca si eligibile de catre minister, nu se regasesc o serie de servicii necesare pentru acesti beneficiari cum ar fi: consiliere, dezvoltare de activitati de viata independenta, servicii educationale, socializare s.a,. care se regasesc de altfel in standardele de calitate. In aceeasi categorie de probleme intampinate de furnizori intra si faptul ca, in cadrul implementarii procedurilor de subventionare (Legea 34), costurile serviciilor asociate familiilor nu sunt eligibile, iar costurile pentru copii si tineri sunt acoperite doar partial. Acest fapt contravine standardelor de calitate ale serviciilor sociale pentru copii si tineri, care fac referire la categorii mai largi de beneficiari ai acestor servicii, incluzand parintii sau familia extinsa.
 • Un alt aspect disfunctional este nerecunoasterea contributiei financiare a furnizorului de catre M.M.F.P.S.P.V., cu toate ca numarul de beneficiari ai serviciilor sociale este solicitat a fi raportat ca si cum ar fi fost acoperite integral costurile de functionare pentru serviciile care le-au fost acordate.
 • Subventia nu acopera (integral) costurile serviciilor sociale pentru toti beneficiarii si, in plus, acordarea subventiei este greu de anticipat pe termen mediu si lung (chiar si atunci cand toate conditiile de eligibilitate sunt respectate). Furnizorii de servicii sunt astfel pusi in incapacitatea de a-si elabora planuri de finantare multi-anuale si se gasesc in situatii extrem de dificile in raport cu beneficiarii si angajatii lor, atunci cand subventia este retrasa sau neacordata.

B.     Parteneriatul si eficienta

 • Organizatiile neguvernamentale subliniaza lipsa consultarii cu asociatiile si fundatiile in vederea stabilirii liniilor prioritare de subventionare a serviciilor sociale la nivel national, inclusiv in privinta stabilirii nivelului mediu al subventiei lunare.
 • Reamintim ca furnizorii privati non-profit de servicii sociale reprezinta jumatate din numarul total de furnizori, la nivel national. Este indiscutabil faptul ca organizatiile cunosc in detaliu problemele sociale din teritoriu. Lipsa unei proceduri nationale unitare de cartografiere a nevoilor de servicii sociale, in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale si cu reprezentantii beneficiarilor, caracterul inegal al consultarilor public-privat la nivel local si national, conduc la masuri si decizii care nu raspund intotdeauna nevoilor reale de servicii la nivel local.

C.     Transparenta 

 • Criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subventiei nu sunt publice. Pe site-ul MMFPSPV nu este afisata suma alocata pe beneficiar, aprobata pentru fiecare unitate de asistenta sociala, iar aceasta suma variaza deseori de la an la an, pentru unul si acelasi furnizor.
 • De asemenea, decizia de a acorda subventia pentru un anumit numar de beneficiari ai serviciilor subventionate, nu este justificata de catre evaluatori.
 • Furnizorii de servicii sociale au fost confruntati recent cu obligativitatea inregistrarii asistentilor sociali in REVISAL, anterior semnarii contractului de subventioare, in conditiile in care nici Legea 34/1998 si nici Normele metodologice ale acesteia nu o prevad ca o conditie de eligibilitate. Reamintim ca asistentii sociali pot fi angajati de catre furnizorii de servicii sociale si in baza unor contracte de prestari servicii, incheiate cu cabinetele individuale de asistenta sociala.

D.     Activizarea si eficacitatea

 • Obligativitatea ca beneficiarii sa primeasca servicii timp de 8 ore zilnic, pentru ca furnizorii sa devina eligibili la subventie, este o solicitare care nu respecta nevoile specifice si drepturile beneficiarilor.
 • In ceea ce priveste personalul: in conditiile dezvoltarii serviciilor de asistenta sociale ca servicii integrate, si mai ales in conditiile in care furnizarea eficienta a serviciilor sociale (mai ales in mediul rural) reclama echipe pluridisciplinare de lucru, organizatiile semnaleaza insistent urgenta reconsiderarii categoriilor de personal care sunt eligibile pentru incadrarea in costurile de salarizare acoperite de subventie. Excluderea unora dintre categoriile de personal din categoria costurilor eligibile reprezinta un aspect extrem de contraproductiv in furnizarea eficienta a unor servicii de calitate, cu precadere in serviciile de reabilitare, cele din mediul rural sau din orase mici, cele destinate unor categorii diversificate de beneficiari. In acelasi sens, articularea corecta a eligibilitatii categoriilor de personal cu prevederile COR si cu cele ale reglementarilor din domeniul formarii profesionale reprezinta o prioritate.

E.     Abordarea individuala si respectarea demnitatii umane

 • Ordinul 1838/2014 precizeaza ca accesul unei persoane este limitat la un singur serviciu social subventionat, exceptie facand numai serviciile acordate complementar. Apreciem ca Ordinul MMFPSPV incalca principiile abordarii individuale si a respectarii demnitatii umane, nesocotind nevoile specifice ale beneficiarilor.

Semnalam, de asemenea, birocratia inutila si viciile de procedura ale Mecanismului de utilizare si raportare a subventiei aprobate:

 • Birocratie excesiva privind raportarea contributiei proprii, desi nici in Legea 34/1998, nici in conventia incheiata pentru subventionare nu este solicitat acest lucru.
 • Aplicarea neuniforma, la nivelul judetelor, a procedurilor de subventionare, ca de exemplu:
 •  
  • Procedurile privind platile si decontarea;
  • Solicitarea extrasului din REVISAL aferent personalului care nu este remunerat din subventii, in contextul in care Legea 34/1998 si nici un alt act normativ incident domeniului asistentei sociale si subventionarii serviciilor sociale nu mentioneaza o atare cerinta.
  • Nu se accepta ca raportarea pe subventie (venituri si cheltuieli) sa se faca in contabilitate pe analitic separat (asa cum sunt inregistrate proiectele), ci se solicita balanta contabila lunara pe subventie (atat pentru subventia primita, cat si pentru contributia proprie), ceea ce constituie contraventie conform art. 35 alin. (3) din Legii 82/1991.
  • Venitul unitatii protejate (sectie interna in cadrul organizatiilor nonprofit, nu a S.R.L.-urilor), nu poate fi considerat contributie proprie, ceea ce contravine principiilor si legislatiei in domeniu.
  • Conformitatea administrativa a dosarelor depuse de catre organizatii, in vederea obtinerii subventiei, este evaluata pur birocratic. Au fost semnalate situatii in care subventia a fost respinsa (chiar si in cazul unor servicii care deserveau sute de beneficiari), pentru lipsa unui document din dosar (ex.autorizatia sanitara) si aceasta desi a fost demonstrat in cursul contestatiei ca acest document era emis si exista la data depunerii dosarului.

In anexa la prezenta scrisoare se afla o situatie centralizata a datelor comunicate de 117 furnizori de servicii sociale, care au solicitat subventie pentru anul 2015. Consideram ca analiza acestor informatii este utila pentru aprecierea impactului pe care diminuarea sau neacordarea subventiilor il are asupra beneficiarilor, angajatilor sau furnizorilor de servicii sociale. (anexa 1).

Ca urmare a aspectelor semnalate, solicitam M.M.F.P.S.P.V., urmatoarele:

1.      Mentionarea temeiului legal in baza caruia centrele de zi care au propus servicii pentru copiii separati sau la risc de separare de parinti au fost respinse de la subventionare pentru anul 2015, desi aceasta categorie de beneficiari se regaseste mentionata in Ordinul MMFPSPV nr. 1838/2014.

2.      Indicarea criteriilor sau a formulei de calcul a cuantumului subventiei, respectiv afisarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V., pentru a se asigura transparenta.

3.      Afisarea pe site-ul M.M.F.P.S.P.V. pana la finalul lunii februarie 2015, a unei situatii complete a subventiilor acordate care sa includa cel putin urmatoarele informatii: nume furnizor privat; judetul din care provine furnizorul; cuantum subventie solicitata pe fiecare tip de serviciu; numar de beneficiari pentru care s-a solicitat subventia; cuantum subventie aprobata, numar de beneficiari finali care vor fi deserviti, cuantum contributie proprie furnizor; procent de subventionare din bugetul de stat. Separat, trebuie publicata pe site si situatia furnizorilor privati care au solicitat subventii si carora nu le-a fost aprobat dosarul.

4.      Transmiterea in termen de 30 de zile de la primirea prezentei adrese, atat catre beneficiarii de subventii pe 2015 cat si catre solicitantii respinsi, a grilei de evaluare pe fiecare dosar de subventie depus la minister si motivarea propunerii de respingere, admitere sau diminuare a bugetului solicitat. Solicitam ca, pe viitor, transmiterea grilei de evaluare catre fiecare furnizor care depune dosar pentru acordarea de subventii sa fie realizata in termen de 30 de zile de la depunerea acestuia.

5.      Indicarea temeiului legal pe care se fundamenteaza:

5.1     Obligativitatea de a inregistra asistentii sociali in REVISAL anterior semnarii contractului de subventioare

5.2     Solicitarea extrasului din REVISAL a personalului care nu este remunerat din subventii

5.3     Obligativitatea ca beneficiarii sa primeasca servicii zilnic / 8 ore

5.4     Nerecunoasterea ca si contributie proprie a venitului unitatii protejate (sectie interna in cadrul organizatiilor non-profit, nu a S.R.L.-urilor)

6.      Aplicarea uniforma, la nivel national, a procedurilor de plata si decontare, cu includerea prevederilor care permit organizatiilor sa realizeze plati in numerar, sa avanseze sume pentru cheltuielile curente (pana la virarea subventiilor in cont) etc.

7.      Reconsiderarea categoriilor de personal eligibile pentru subventionare, in acord cu specificul serviciilor sociale, nevoile beneficiarilor si particularitatile cererii de servicii de la nivel local;

8.      Simplificarea raportarii lunare a contributiei proprii si verificarea acesteia in balanta lunara;

9.      Comunicarea pe site-ul ministerului a metodologiei de implementare anuala a subventiilor, pentru organizatiile beneficiare, inclusiv metodologia de monitorizare si control utilizata de catre Inspectia Sociala, cu privire la sumele alocate anual organizatiilor furnizoare de servicii sociale.

10.  Consultarea periodica a furnizorilor privati de servicii sociale cu privire la: stabilirea liniilor prioritare pentru subventionare, actualizarea cuantumurilor subventiilor acordate pentru serviciilor sociale si cadrul general de finantare a serviciilor sociale de catre MMFPSPV.

11.  Pentru anii urmatori, verificarea conformitatii administrative a dosarelor de subventionare, in momentul depunerii acestora.

Organizatiile si platformele semnatare mentioneaza ca solicitarile prezentate, precum si problemele semnalate, sunt generate de experienta acumulata in calitate de beneficiari ai subventiei in anii trecuti. Organizatiile re-confirma interesul lor de a contribui la imbunatatirea mecanismului de subventionare, dar si la elaborarea unui cadru general de finantare, adecvat si cuprinzator, pentru serviciile sociale din Romania.

Va multumim anticipat pentru atentia acordata solicitarilor noastre si asteptam cu interes raspunsurile asupra aspectelor mentionate la urmatorul contact: Doina Crangasu – Confederatia Caritas Romania, Bucuresti, Str. Washington, 38, sector 1, e-mail: [email protected], tel. 0756 042 801.  

Cu stima,

Doina Crangasu- Director Executiv, Confederatia Caritas Romania, Manager de Proiect SenioriNet

Angela Achitei – Presedinte, Federatia ONGurilor pentru Servicii Sociale (FONSS)

Roxana Ogrendil- Director, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)

Andreia Moraru – Lider DizabNet- Reteaua prestatorilor de sevicii pentru persoane cu dizabilitati

Ionut Sibian – Director, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)

Pozitia comunicata in prezenta scrisoare este asumata de peste 150 de ONGuri active in domeniul social, sustinute si membre ale retelelor:

Confederatia Caritas Romania  www.caritas.org.ro, organizatie neguvernamentala de tip retea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel national si international cele 10 organizatii Caritas active in Romania. Caritas abordeaza sistematic si structurat problemele sociale ale comunitatiilor raspunzand nevoilor persoanelor aflate in dificultate. La nivel national, organizatiile Caritas deruleaza programe de asistenta sociala complexa: ingrijire socio-medicala la domiciliu, pentru batrani si persoane cu dizabilitati, asistenta directa si consiliere pentru familii aflate in dificultate, centre de zi pentru copii si tineri in risc, activitati de integrare comunitara si profesionala pentru persoane defavorizate social, educatie pentru prevenirea dezastrelor naturale, interventie directa in caz de calamitati. Confederatia Caritas Romania este membra in retelele internationale si nationale: Caritas Internationalis, Caritas Europa si FOND.

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) www.fonpc.ro, este o organizatie neguvernamentala de tip retea/federatie, numarand in prezent 78 de membrii, ONG active in domeniul protectiei copilului, din Bucuresti si peste 25 de judete din Romania. De la momentul infiintarii (1997) si pana in prezent, FONPC a actionat ca interlocutor de referinta al autoritatilor publice centrale si locale in vederea elaborarii si implementarii politicilor publice privind promovarea, protectia si respectarea drepturilor copilului in Romania, utilizand si dezvoltand, intr-un cadru coerent si comprehensiv, experienta si expertiza membrilor sai

Directiile strategice prioritare ale Federatiei inglobeaza urmatoarele arii de actiune: promovarea drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politica si publica din Romania; implicarea in elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului in totalitatea politicilor publice;monitorizarea drepturilor copilului prin crearea si implementarea unui mecanism national de monitorizare a drepturilor copilului;intarirea capacitatii organizationale a Federatiei de a-si indeplini misiunea prin consolidarea capacitatii, expertizei si experientei Federatiei pentru promovarea si monitorizarea drepturilor copilului.

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS www.fonss.roreprezinta o platforma de lobby si advocacy, care si-a propus ca misiune implicarea in schimbarea politicilor si dezvoltarea sustenabila a serviciilor sociale. Federatia reuneste 10 organizatii cu activitatea relevanta in domeniu: Fundatia “Alaturi de Voi” Romania, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia Salvati Copiii Iasi, Centrul de Dezvoltare Sociala, Centrul Diecezan Caritas, Fundatia COTE, Fundatia Iosif, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Fundatia Star of Hope si Fundatia World Vision Romania. In anul 2013, cele 10 ONG care fac parte din federatie au raportat un numar de peste 5000 de beneficiari deserviti,547 de persoane angajate, 14,4 mil euro atrasi si investiti in comunitate, din care finantarea din fonduri publice a reprezentant doar 1,78%, foarte putin comparativ cu implicarea de peste 60% a statului in finantarea serviciilor sociale oferite de catre ONG-uri in alte state europene.

Dizabnet – Reteaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilitati www.disabnet.ro a fost infiintata in 2006 si actioneaza ca o platforma de comunicare si reprezentare pentru prestatorii de servicii sociale in domeniul dizabilitatii, in complementaritate cu organizatiile care reprezinta interesele si drepturile persoanelor cu dizabilitati si in acord cu documentele internationale din acest domeniu (Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati, Planul de Actiune in domeniul Dizabilitatii al Consiliului Europei etc.) In prezent, reteaua are 91 de organizatii membre din Romania, cu caracter public si privat.

SenioriNET www.seniorinet.ro este o retea informala care reuneste 52 de ONGuri furnizoare de servicii sociale si medicale dedicate persoanelor varstnice, cu precadere ingrijiri la domiciliu. Reteaua isi propune sa coalizeze intr-o singura voce organizatiile active in domeniu la nivel national, de a consolida capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social de a raspunde nevoilor virstnicilor si de a participa activ la imbunatatirea strategiilor si politicilor privind asistenta persoanelor virstnice. SenioriNET a fost creata printr-un grant co-finantat din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile – Programul de Cooperare Elvetiano-Roman.

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) www.fdsc.ro este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994 a carei viziune este aceea a unei societati civile puternice si influente, cu cetateni responsabili, implicati, care isi promoveaza interesele si valorile pentru binele comunitatilor. Printre obiectivele  strategice pentru 2011-2015 se afla: furnizarea serviciilor de asistenta tehnica, consultanta si instruire, advocacy, informare, cercetare la standarde inalte de calitate, adaptate permanent nevoilor organizatiilor societatii civile, pentru a creste impactul actiunilor lor in comunitate si reprezentarea intereselor sectorului neguvernamental catre celelalte sectoare ale societatii.