0

   2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:

    “Art. 11. – (1) În sensul prezentei ordonante, se considera a fi de interes general domenii ca: dezvoltarea economica, culturala si sociala, promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, promovarea sanatatii, educatiei, stiintei, artelor, traditiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenta sociala, ajutorarea saracilor si defavorizatilor, asistenta oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor si a persoanelor în vârsta, activitatea de tineret, sporirea cunoasterii si participarii civice, protejarea mediului si naturii, sprijinirea religiei si valorilor umane, sustinerea bunastarii sociale, sprijinirea lucrarilor publice si infrastructurii, sprijinirea sportului.

    (2) Prin interes comunitar se întelege orice interes care este specific:

    a) unei comunitati: cartier, localitate, unitate administrativ-teritoriala;

    b) unui grup de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala si altele asemenea.”

   3. Litera d) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

    “d) facilitarea accesului asociatiilor, fundatiilor si federatiilor la resurse private si publice;”

   4. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Este interzisa utilizarea în denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii.

    (6) În cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (5), Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.”

   5. La articolul 7 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

    “d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale în a carui sfera de competenta îsi desfasoara activitatea.”

   6. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

    “d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale în a carui sfera de competenta îsi desfasoara activitatea.”

   7. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Dispozitiile art. 6 alin. (4)-(6), art. 7 alin. (1), art. 8-12 si 14 se aplica în mod corespunzator.”

   8. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Daca fundatia dobândeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute în favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile înfiintate prin acte între vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile înfiintate prin testament.”

   9. Alineatul (4) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, în conditiile legii.”

   10. Alineatul (6) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:

    “(6) În toate cazurile schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat în totalitate sau în cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi îndeplinit.”

   11. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 37. – (1) În cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile ramase în urma lichidarii se transmit, în cote egale, catre persoanele juridice constituente.

    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si în cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii.”

   12. Titlul capitolului VI “Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica” va avea urmatorul cuprins:

   

“CAPITOLUL VIAsociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute

ca fiind de utilitate publica”

   13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 38. – (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre Guvernul României ca fiind de utilitate publica, daca sunt întrunite cumulativ urmatoarele conditii:

    a) activitatea acesteia se desfasoara în interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

    b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

    c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

    (2) Guvernul României, prin organul sau de specialitate, poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca:

    a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii preexistente; si

    b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi îndeplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea în mod independent.”

   14. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmatorul cuprins:

    “Art. 381. – Prin utilitate publica se întelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general si/sau comunitar.”

   15. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

    “(11) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita, pe lânga dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:

    a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;

    b) copie de pe dovada dobândirii personalitatii juridice;

    c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;

    d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei si fundatiei;

    e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza în mod frecvent în vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.”

   16. Alineatul (2) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Conflictele de competenta aparute între autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre organul de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului care are competente în domeniul vietii asociative, în termen de 15 zile de la data înregistrarii sesizarii. În cazul aparitiei unui conflict de competenta, perioada prevazuta pentru examinarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelungeste cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.”

   17. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:

    “(3) În vederea solutionarii conflictului autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitie organului de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul conducatorului organului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este definitiv.”

   18. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 40. – (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, în termen de 60 de zile, sa examineze cererea si îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, inclusiv prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza în mod frecvent. În cazul în care constata îndeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului României recunoasterea. În caz contrar, aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.

    (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernului României decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a înregistrat cererea de recunoastere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.”

   19. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu urmatorul cuprins:

    “Art. 401. – La nivelul fiecarui minister sau al celorlalte organe ale administratiei publice centrale competente sa examineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se vor adopta, în baza prezentei ordonante, norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate.”

   20. Litera b) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:

    “b) dreptul la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale, dupa cum desfasoara activitati în interes general sau al colectivitatilor locale, astfel:

    1. de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor sau ale altor organe ale administratiei publice centrale în a caror sfera de competenta îsi desfasoara activitatea;

    2. de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale.”

   21. Litera f) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:

    “f) obligatia de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se va aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.”

   22. La articolul 41, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. b) vor fi prevazute în bugetele anuale ale ministerelor, ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale, dupa caz.”

   23. Dupa articolul 41 se introduc doua articole noi, articolele 411 si 412, cu urmatorul cuprins:

    “Art. 411. – (1) Asociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica îsi deschide un cont bancar special pentru resursele primite potrivit art. 41 alin. (1) lit. b), iar cheltuielile din aceste resurse se evidentiaza distinct.

    (2) Sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, planificate a se cheltui în cursul anului si ramase neutilizate la finele anului în contul asociatiei sau al fundatiei, se restituie de catre aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucratoare ale anului urmator.

    (3) Sumele alocate pentru proiecte ce se întind pe perioada a doi sau mai multi ani se vor reporta la finele anului si vor putea fi folosite în continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial.

    (4) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale este supus controlului, potrivit legislatiei în vigoare.

    Art. 412. – În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza un organ de specialitate la nivel de departament, care are urmatoarele atributii:

    a) promoveaza si evalueaza politicile guvernamentale în domeniul vietii asociative si formuleaza recomandari cu privire la acestea;

    b) centralizeaza cererile privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

    c) solutioneaza conflictele de competenta prevazute la art. 39 alin. (2) si (3);

    d) analizeaza anual activitatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.”

   24. Alineatul (2) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:

    “(2) În cazul în care asociatia sau fundatia nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere prin adoptarea unei hotarâri în acest sens.”

   25. Alineatul (4) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Împrejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata.”

   26. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 45. – (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica în mod corespunzator si federatiilor.

    (2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.”

   27. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 47. – Asociatiile, fundatiile si federatiile pot înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei.”

   28. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 48. – Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.”

   29. Alineatul (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 51. – (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.”

   30. Alineatul (2) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.”