0

Parlamentul Romaniei

 

Lege nr. 32/1994

din 19/05/1994

Versiune actualizata la data de 05/11/2006

privind [email protected]

 

    ___________

    @Text actualizat la data de 05.11.2006 avandu-se in vedere urmatoarele acte:

   – Legea nr. 105/1997

   – O.G. nr. 36/1998

   – O.U.G. nr. 127/1999

   – O.U.G. nr. 13/2001

   – Legea nr. 204/2001

   – Legea nr. 576/2001

   – Legea nr. 414/2002

   – Legea nr. 394/2006.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

   (2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

   (3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific – cercetare fundamentala si aplicata.

   (4) Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.

   (5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 36/1998, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 204/2001.

   Art. 2. – Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

   Art. 3. – Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la [email protected]

   (2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 36/1998.

   – Alineatul (2) a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 394/2006.

   Art. 4. – (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:

   a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

   b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

   c) de asemenea, pot fi sponsorizati, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

   d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

   (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 36/1998, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 204/2001.

   Art. 5. – (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

   (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

   (3) Denumirile publicatiilor, titlurilor cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizarea trebuie anuntate ca atare.

   (4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.

   (5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitatea comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 6. – Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:

   a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;

   b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;

   c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 7. – Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 8. – (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:

   a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, actiuni umanitare, protectia mediului;

   b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiinta-cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport – cu exceptia fotbalului;

   c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: religios, social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.

   (2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza [email protected]

   (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa [email protected]

   (4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor [email protected]

    ___________

    @ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 36/1998.

   – Alineatele (1)-(3) au fost modificate prin art. II din O.U.G. nr. 127/1999 ulterior art. II fiind abrogat prin art. 36 al. (1) lit. b) din Legea nr. 414/2002, art. 8 a revenit la forma anterioara modificarii prin art. II.

   Art. 9. – (1) Sumele primite din sponsorizarea sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

   (2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecentat, potrivit prezentei [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 10. – (1) Nu beneficiaza de facilitati prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.

   (2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 11. – Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului [email protected]

    ___________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 12-13. – [email protected]

    __________

    @Articolele 12-13 au fost abrogate prin art. 12 din Legea nr. 105/1997.

   Art. 14-16. – [email protected]

    __________

    @Articolele 14-16 au fost abrogate prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 36/1998.

   Art. 17. – Prevederile prezentei legi intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

   Art. 18. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

   

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR       PRESEDINTELE SENATULUI       ADRIAN NASTASE         prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Bucuresti, 19 mai 1994.

    Nr. 32.