0

Contracte

    CONTRACT DE SPONSORIZARE

   1. PARTILE CONTRACTANTE

    Prezentul “Contract de sponsorizare”, se incheie:

    intre societatea comerciala …………. inmatriculata la nr. ……….. in Registrul comertului, cu sediul in …………….., cod postal ………….., telefon ……….., fax …………… avand contul ……………… deschis la ………………, reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general …………….. in calitate de sponsor, denumit in continuare SPONSOR,

    si ……………. inmatriculata la nr. ……….. in Registrul comertului, cu sediul in ………… str. …………. telefon ………. telex ………. fax ……….., avand contul ………. deschis la …………… reprezentata prin ………….. in calitate de beneficiar, denumit in continuare BENEFICIAR.

   2. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Obiectul contractului priveste utilizarea de catre BENEFICIAR a …………. (bunul ce i se da de catre SPONSOR)

   3. VALOAREA CONTRACTULUI

    Valoarea contractului consta in ………………… (valoarea bunului sau a banilor)

   4. DURATA CONTRACTULUI

    Prezentul contract intra in vigoare

   – odata cu semnarea sa de catre parti.

   – la data de ……………., data asupra careia ambele parti sunt de acord, si va fi valabil pana la data de ………………………………………..

   5. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

    SPONSORUL se obliga:

   – sa furnizeze BENEFICIARULUI bunul ce face obiectul prezentului contract in stare buna de functionare;

    BENEFICIARUL se obliga:

   – sa utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinatiei sale;

   6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

    Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute mai sus, de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.

   7. LITIGII

    Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

   8. DISPOZITII FINALE

    Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act aditional.

    Prezentul contract a fost incheiat astazi ………., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    NOTE:

    Partile contractante pot fi si persoane fizice. In acest caz, punctul 1. denumit PARTILE CONTRACTANTE, va cuprinde date cu privire la identitatea si domiciliul persoanei fizice.

    In art. 4 din Legea nr. 32/1994 modificata de O.G. nr. 36/1998 se prevede cine poate fi beneficiar al sponsorizarii; de altfel aceste doua acte sunt baza reglementarii sponsorizarii.