0

Contracte

    CONTRACT DE SPONSORIZARE

    CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE

    Intre:

   Art. 1. S.C. ………………. S.R.L., cu sediul in …………………., str. …………………, nr. …, bl. …., sc. …. ap. …., sector ……, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……………, avand codul fiscal nr. ………. si contul nr. ……….. deschis la ………….., reprezentata prin dl. ……… in calitate de Director

    si

   Art. 2. FUNDATIA ……………………, cu sediul in ……………….., str. ………….. nr. ….., et. …., ap. …., sector ….., inregistrata la Tribunalul ……………………… sub nr. …………., avand codul fiscal nr. …………… si contul nr. …………….. deschis la ……………., reprezentata prin dl. …………, in calitate de Presedinte.

    CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

   Art. 3 Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de catre S.C. ………………… S.R.L. a colaboratorilor FUNDATIEI ……………….., colaboratori care ajuta la indeplinirea scopului fundatiei.

    CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI

   Art. 4. Prezentul contract se incheie pe termen nelimitat si intra in vigoare de la data semnarii lui.

    CAP. IV. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

   Art. 5. FUNDATIA ………………….. are obligatia de a folosi mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai in scopul mentionat in Capitolul II articolul 3.

   Art. 6. S.C. ………………… S.R.L. are obligatia de a transfera lunar mijloacele financiare ce constituie obiectul sponsorizarii.

    CAP. V. LITIGII

   Art. 7. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

    CAP. VI. DISPOZITII FINALE

   Art. 8. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act aditional.

   Art. 9. Prezentul contract a fost incheiat astazi ………….., in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    S.C. ………….. S.R.L.

    FUNDATIA,