Erasmus+: Realizarea de experimente in materie de politici in sectorul invatamantului scolar

0

Programul Erasmus+, actiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor – initiative prospective

Obiectivul principal al prezentei cereri de propuneri este de a incuraja autoritatile publice relevante sa prezinte propuneri de testare a unor idei inovatoare in materie de politici si a unor reforme in ceea ce priveste recrutarea, selectarea si initierea de cadre didactice noi, care acced la aceasta profesie prin intermediul unor parcursuri alternative.

Status: ACTIV Depunere pana la: 20.03.2015/01.10.2015

Buget alocat: 5.000.000 euro

Obiectivele programului
Solicitanti eligibili
Documentatie

Aceste cadre didactice debutante ar putea proveni din randul absolventilor, al profesionistilor aflati la mijlocul carierei sau al somerilor, persoane fara instruire formala in domeniul didactic, dar care demonstreaza un interes concret fata de meseria de cadru didactic.

Tema prioritara a prezentei cereri de propuneri este urmatoarea:

Consolidarea procesului de recrutare, selectare si initiere a celor mai buni si mai potriviti candidati pentru meseria de cadru didactic prin instituirea unor parcursuri alternative care sa permita accesul la aceasta meserie.

Candidati eligibili

(a) autoritati publice (minister sau organism echivalent) care raspund de educatie si formare profesionala la cel mai inalt nivel in contextul national sau regional relevant. Autoritatile publice de la cel mai inalt nivel cu competente in alte domenii decat educatia si formarea profesionala (de exemplu, in ocuparea fortei de munca, finante, afaceri sociale, sanatate etc.) sunt considerate eligibile cu conditia sa demonstreze ca detin o competenta specifica in domeniul in care urmeaza sa se realizeze experimentele in materie de politici. Autoritatile publice pot fi reprezentate, prin delegare, de catre alte organizatii publice sau private, precum si de catre asociatii sau retele de autoritati publice cu personalitate juridica, cu conditia ca delegarea sa fie in scris si sa mentioneze in mod explicit propunerea inaintata. in acest caz, autoritatile publice delegatare trebuie sa fie implicate in propunere in calitate de parteneri; (b) organizatii publice sau private sau institutii active in domeniul educatiei si formarii profesionale;

(c) organizatii publice sau private sau institutii care desfasoara activitati legate de educatie si formare profesionala in alte sectoare socio-economice (de exemplu, camere de comert, organizatii culturale, organisme de evaluare, organisme din domeniul cercetarii etc.).

Structura minima a parteneriatului

Conditia minima de parteneriat in contextul prezentei cereri este participarea a 4 entitati, reprezentand 3 tari eligibile. Mai precis, trebuie sa participe:

(a) cel putin o autoritate publica (minister sau organism echivalent) sau un organism delegat, din 3 tari eligibile diferite, sau o asociatie/retea de autoritati publice, legal constituita, care sa reprezinte cel putin trei tari eligibile diferite.

Reteaua sau asociatia trebuie sa fie mandatata de catre cel putin 3 autoritati publice relevante – pentru a putea sa actioneze in numele lor in cadrul procedurii respective.

Autoritatile publice participante sau reprezentate prin delegare raspund de coordonarea proiectului din punct de vedere strategic si de dirijarea experimentelor in materie de politici in aria lor de jurisdictie;

(b) cel putin un organism public sau privat specializat in evaluarea impactului politicilor. Acest organism va raspunde de aspectele metodologice si de protocoalele de evaluare. In propunere pot fi implicate mai multe organisme de evaluare, cu conditia ca activitatea sa fie coordonata si sa se desfasoare in mod coerent.

Coordonare

Propunerea trebuie sa fie coordonata si depusa – in numele tuturor candidatilor – de catre una dintre urmatoarele entitati:

(a) o autoritate publica; (b) o asociatie sau o retea de autoritati publice, legal constituita;

(c) un organism public sau privat delegat de autoritatile publice sa raspunda cererii de propuneri. Organismele delegate trebuie sa detina o aprobare explicita in scris din partea autoritatii publice, prin care sunt mandatate sa depuna si sa coordoneze propunerea in numele autoritatii publice respective.

Propunerile trebuie depuse de catre reprezentantul juridic al autoritatii coordonatoare in numele tuturor participantilor. Persoanele fizice nu au dreptul sa solicite acordarea unui grant.

Activitati eligibile

Activitatile trebuie sa inceapa in perioada 1 decembrie 2015-1 martie 2016. Durata proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 24 si 36 de luni.

Activitatile care vor primi finantare in urma acestei cereri de propuneri trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

  • elaborarea de studii pe teren cu privire la punerea in aplicare a masurilor inovatoare. Se va urmari cu precadere realizarea unui fond substantial de dovezi concrete si instituirea unor proceduri de monitorizare, evaluare si raportare fiabile, care sa aiba la baza abordari metodologice recunoscute, elaborate de un specialist cu competenta si experienta in evaluarea impactului politicilor, cu consultarea partenerilor relevanti din cadrul proiectului. Printre activitati ar trebui sa se regaseasca (lista nu este exhaustiva): identificarea si selectarea masurii (masurilor) supuse testarii, a esantioanelor si a ansamblului de activitati prevazute; definirea impactului preconizat al masurii in termeni cuantificabili si evaluarea relevantei acesteia prin prisma rezultatelor urmarite, inclusiv prin cautarea sistematica a unor exemple de interventii politice similare, derulate pe plan intern sau international; definirea unei metodologii solide si a unor indicatori fiabili pentru masurarea impactului pe care masura testata il va avea la nivel national si european;
  • desfasurarea studiilor pe teren in paralel in diverse tari participante la proiect, sub conducerea autoritatilor de resort (minister sau organism echivalent). in vederea atingerii unei mase critice suficiente si reprezentative, precum si a obtinerii unui fond de dovezi semnificativ, ar trebui ca in acest proces sa se implice un numar suficient de reprezentativ de organisme/institutii;
  • analiza si evaluarea eficacitatii, a eficientei si a impactului masurii testate, dar si a metodologiei utilizate in cadrul experimentului, a conditiilor de extindere si a transferului transnational de invataminte desprinse si de bune practici (invatare reciproca);
  • sensibilizarea cu privire la conceptul si rezultatele proiectului, diseminarea si valorificarea acestora la nivel regional, national si european pe toata durata derularii proiectului si in continuare, precum si promovarea transferabilitatii intre diversele sectoare, sisteme si politici.

Prezenta cerere de propuneri cuprinde doua etape de depunere/evaluare: (1) etapa propunerilor initiale; si (2) etapa propunerilor complete. Prin aceasta abordare se incearca simplificarea procedurii de depunere, deoarece in prima etapa se solicita doar informatii limitate despre propunere. Numai propunerile initiale care indeplinesc criteriile de eligibilitate si obtin un punctaj de minimum 60% la criteriul de atribuire “relevanta” sunt acceptate in cea de a doua etapa, in care solicitantii sunt invitati sa depuna un dosar complet.

Propunerile initiale eligibile vor fi evaluate pe baza criteriului de atribuire “relevanta”. Propunerile complete se evalueaza pe baza criteriilor de excludere si de selectie si pe baza celor trei criterii de atribuire ramase: calitatea modului de concepere si punere in aplicare a proiectului, calitatea parteneriatului si, respectiv, impactul, diseminarea si durabilitatea.

Punctajul final al unei propuneri se obtine prin insumarea punctajelor obtinute in etapa propunerilor initiale si in cea a propunerilor complete (cu aplicarea coeficientilor de ponderare specificati).

Bugetul total disponibil pentru cofinantarea proiectelor alese in baza prezentei cereri de propuneri este de 5.000.000 EUR.

Contributia financiara a UE nu poate sa depaseasca 75% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Se pot acorda granturi de maximum 2.500.000 EUR pe proiect.

Inainte de a depune o cerere, candidatii trebuie sa isi inregistreze organizatia prin instrumentul unic de inregistrare (Unique Registration Facility – URF) si sa primeasca un cod unic de participant (Participant Identification Code – PIC). Codul PIC trebuie sa figureze pe formularul de cerere.

Cererile trebuie depuse pana la urmatoarele termene-limita:

  • propuneri initiale (formular electronic): 20 martie 2015, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului);
  • propuneri complete (formular de cerere pe hartie): 1 octombrie 2015 (data postei).

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului – ghidul va aparea in maxim 2-3 zile de la prezentul anunt

Formular de aplicare

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: finantare.ro