Proiecte ONG

0

Descarcati Raportul Romania 2010. Sectorul neguvernamental – profil, tendinte, provocari  |  Inregistrati-va organizatia in Catalogul Societatii Civile!  |  Descarcati “Ghidul de identificare si adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Romania”  |  Calendarul cursurilor FDSC  |  

dinpasiune-5478773

ypc-2741991

indaco-8508298

nonformalii-4416829

Titlu DEZVOLTARE STRATEGICĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR COPILULUI
Finantator Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Suma finantata 147,108 EURO
Scop si obiective Proiectul Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului este implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil în parteneriat cu Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, în perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015 şi are ca scop creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cât şi pentru ONG-urile membre ale FONPC.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Bugetul proiectului este de 184.531,00 Euro, din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL.

Rezultate / activitati semnificative Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor active în domeniul protecţiei drepturilor copilului este una din priorităţile cele mai importante şi mai provocatoare ale proiectului. Pe parcursul celor 16 luni în care va fi implementat, proiectul va oferi suport pentru dezvoltarea organizaţională atat a Federaţiei cât şi a cel putin 30 de organizaţii neguvernamentale membre FONPC cu scopul de a reprezenta într-un mod mai eficient beneficiarii săi şi interesele lor, de a îmbunătăţi gestionarea internă, sistemele de management aplicate şi viabilitatea financiară a ONG-urilor.Proiectul pleacă de la nevoia identificată de către echipa FONPC, Consiliul Director, membrii FONPC şi stakeholderii externi de a avea, pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:1. Dezvoltarea capacităţii interne a FONPC de a oferi servicii de suport şi sprijin membrilor prin dezvoltarea unui instrument de autoevaluare organizaţională şi revizuirea strategiei şi planului de acţiune.2. Creşterea performanţei organizaţionale pentru cel putin 30 de ONG-uri membre FONPC prin evaluare organizaţională, consiliere pentru elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea organizaţiei şi furnizarea de programe de instruire concentrate pe nevoile identificate.3. Creşterea gradului de implicare a FONPC în elaborarea şi modificarea politicilor publice din domeniul social prin iniţierea unor campanii de advocacy la nivel naţional şi local cu implicarea membrilor FONPC.Principalele activităţi care vor contribui la atingerea acestor obiective:a) Analiza şi diagnostic instituţional pentru FONPC. Împreună cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală va fi dezvoltat un instrument de autoevaluare organizaţională a Federaţiei şi va fi condusă o analiză a stadiului de dezvoltare a tuturor aspectelor, pornind de la valorile fundamentale care definesc FONPC – viziunea, misiunea, scopul. La realizarea analizei vor participa structurile de conducere, executivul Federaţiei, organizaţiile membre precum şi parteneri, finantatori, colaboratori.b) Revizuirea planului strategic al FONPC. În urma analizei, strategia şi planurile de acţiune ale Federaţiei vor fi actualizate cu şi pentru membrii FONPC, pentru a răspunde nevoilor acestora dar şi pentru a se asigura participarea lor activă în acţiunile planificate.c) Formarea unei reţele de persoane resursă în diagnoza organizaţională a sectorului neguvernamental (ca facilitatori evaluare organizaţională) – zece profesionişti vor fi selectaţi în baza unui set de criterii transparente si obiective pentru a deveni expertii Federatiei in evaluare si dezvoltare organizaţională. Aceştia vor beneficia de un program de formare teoretică şi practică în baza unei programe de formare şi a unui manual / ghid de formare ce va fi elaborat în cadrul proiectului. Şi, ulterior vor facilita dezvoltarea organizaţională pentru cel puţin 30 dintre membrii FONPC, pe parcursul proiectului. Este important de subliniat faptul că cei 10 profesionişti formaţi vor încheia un contract cu Federaţia în vederea utilizării expertizei dobândite în cadrul FONPC timp de un an de zile de la momentul definitivării procesului de formare, ceea ce va oferi Federaţiei posibilitatea de a extinde procesul de evaluare şi pentru alte organizaţii membre, deci de a-şi crea o divizie de sprijinire a ONG-urilor în vederea creşterii performanţei organizaţionale şi mai ales pentru realizarea unor strategii organizaţionale performante bazate pe nevoi şi resurse.d) Analiza şi diagnostic instituţional pentru cel putin 30 de organizaţii membre ale FONPC şi suport pentru elaborarea planurilor de acţiune multianuale pentru dezvoltarea organizaţiei. Facilitatorii vor asista ONG-urile selectate în conceperea şi elaborarea de proiecte de dezvoltare organizaţională. Vor fi analizate domeniile principale de dezvoltare organizaţională şi vor fi identificate în mod individual priorităţile de dezvoltare pentru fiecare organizație evaluată. Activitatea presupune organizarea unei vizite la sediul fiecarei asociaţii pe parcursul a 2 zile de lucru, de către o echipă formată din doi facilitatori şi cu 1 membru al echipei FONPC. Echipele de facilitatori vor asista organizaţiile în analiza organizaţională şi în planificarea dezvoltării în funcţie de rezultatele analizei. e) Planificarea strategiei de advocacy ţi crearea unui cadru de referinţă pentru implementarea cu succes a acţiunilor de advocacy atât la nivel naţional, cât şi la nivel local angrenând reprezentanţii sectorului neguvernamental în acţiuni concrete. Instrumentele de analiză a problemelor existente în domeniul ONG şi în domeniul social vor fi elaborate în colaborare cu organizaţiile membre pentru inventarierea problemelor cu care se confruntă sectorul neguvernamental la nivel local. Prin acest exerciţiu, membrii FONPC îşi vor activa pentru prima dată rolul de watchdog şi se vor implica direct în acţiuni de advocacy, acţiuni comune în cadrul reţelei FONPC.Toate aceste activitati vor contribui atât pentru FONPC cât şi pentru membrii săi la: • dezvoltarea unor strategii pe termen mediu şi lung;• dezvoltarea unor sisteme eficiente de comunicare în interiorul organizaţiei şi între organizaţii şi federaţie;• îmbunătăţirea managementului serviciilor existente, a planificării financiare şi a resurselor umane în fiecare organizaţie• dezvoltarea capacităţii de a accesa noi surse de finanţare;• dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile locale, pentru implementarea de proiecte;• dezvoltarea unui sistem de evaluare a serviciilor sociale;• dezvoltarea unor noi servicii în acord cu nevoile copiilor şi cu strategiile organizaţiei.

În domeniul protecţiei copilului, FONPC-ul şi-a conturat rolul de partener – vizibil, de încredere şi cu expertiză – atât al autorităţilor publice naţionale, cât şi al mass-mediei. Federaţia este o reţea puternică cu peste 75 de organizaţii neguvernamentale care răspunde prin programele implementate nevoilor a 64 094 de beneficiari. Astfel, dezvoltarea capacităţii FONPC şi a membrilor săi de a organiza proiecte şi programe având ca temă centrală promovarea şi respectarea drepturilor copilului, contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea generală a sectorului ONG în România.

Perioada Martie 2014 – Iulie 2015
Site http://www.fonpc.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=201:dezvoltare-strategica-pentru-apararea-drepturilor-copilului&Itemid=569&lang=ro

techsoupbaner-6493736

tedx_logo_place-caleavictorieied-p-375

banner-formare-culturala-250x250-px-3712467

potsieu2-6510498

csrrev250x250-7543699

banner_rsc-1829658

viata_stiriong_250x250_n-6176668

banner-seniorinet-2193953

inpractica_250x250-6182399