StiriONG – Finantare: Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specific

0

articol din “ACTUALITATEA”

finantare-dezvoltarea-si-consolidarea-t-2118t-7298197

Finantator:  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional – AM POR

Data limita:  31 decembrie 2010

Grupul tinta:  Institutii locale si judetene de autoguvernare si asociatiile lor (29); Asociatii si alte organizatii civile (67); Fundatii (31)

Tip:  Sprijinire financiara nerambursabila (83)

Domeniu:  Turism (6); Dezvoltare regionala (9)

Tara:  Romania

Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice culturale si naturale prin promovarea turismului romanesc.

Obiectivele acestui domeniu major de interventie sunt:

– Promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri;

– Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in scopul cresterii numarului turistilor;

– Instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanesti .

Eligibilitatea solicitantului

a. Unitati administrativ-teritoriale (Autoritati ale administratiei publice locale)

b. Organizatie non-guvernamentala (ONG), care desfasoara, conform statutului, activitati in domeniul turismului si are cel putin 6 luni vechime la data depunerii Cererii de Finantare, respectiv asociatii si fundatii

c. Parteneriatele intre:

(1) UAT (APL) si UAT ( APL)

(2) UAT (APL) si ONG-uri

(3) Doua sau mai multe ONG-uri

c. Parteneriatele intre:

(1) UAT (APL) si UAT ( APL)

(2) UAT (APL) si ONG-uri

(3) Doua sau mai multe ONG-uri

3) Indiferent de forma juridica de organizare, solicitantul precum si fiecare dintre parteneri, in cazul parteneriatelor, nu se incadreaza in niciuna din situatiile de mai jos:

1. Se afla, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situatiile de mai jos:

a) obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) obligatiile de plata depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale.

2. Solicitantul precum si partenerii acestuia nu pot participa la depunerea de propuneri de proiecte si nu pot deveni beneficiari de finantare nerambursabila, daca se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

a) se afla in stare de faliment/ insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, au incheiat acorduri cu creditorii, si-au suspendat activitatea economica sau fac obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;

b) reprezentantul legal si / sau reprezentantii partenerilor asociati au suferit condamnari definitive ca urmare a incalcarii conduitei profesionale, decizie formulata de o autoritate de judecata avand forta de res judicata;

c) reprezentantul legal si / sau reprezentantii partenerilor asociati au fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din fonduri publice comunitare si/sau nationale, au fost gasiti vinovati printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila,

Eligibilitatea proiectelor

In cadrul domeniului major de interventie 5.3, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice, vor putea fi finantate numai proiecte care vizeaza promovarea de resurse turistice, componente ale mediului natural si antropic, care, prin calitatile si specificul lor, sunt recunoscute si valorificate prin turism.

Resursele turistice pot fi:

– naturale: elemente geomorfologice, de clima, de flora si de fauna, peisaje, zacaminte de substante minerale si alti factori;

– antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri si rezervatii de arhitectura, monumente si ansambluri memoriale, monumente tehnice si de arta, muzee, elemente de folclor si arta populara.

Produsul turistic propus a fi promovat trebuie sa vizeze o atractie bine localizata/conturata in spatiu, cu impact asupra unei arii mai largi decat zona specifica resursei turistice.

Produsele turistice specifice trebuie sa fie identificate clar in momentul depunerii Cererii de finantare. Nu poate face obiect al cererii de finantare identificarea produsului/ produselor turistice ce urmeaza a fi promovate.

Un produs turistic nu se poate identifica cu teritoriul unei unitati administrativ teritoriale. Produsul turistic obiect al cererii de finantare nu trebuie sa se vizeze un element/ structura abstract/ abstracta ci un element/ sttructura concret/ concreta.

Nu pot fi promovate destinatii turistice de notorietate, dar pot fi promovate produse turistice specifice din cadrul acesteia.

Nu pot face obiectul finantarii in cadrul acestei operatiuni, promovarea unor structuri de cazare asa cum sunt acestea definite in HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice sau a infrastructurii de agrement (ex. centre comerciale, parcuri de distractii, cinematografe, s.a.m.d).

Nu pot face obiectul promovarii, proiecte care vizeaza sau au ca efect promovarea directa sau indirecta a unor operatori economici.

Proiectul trebuie sa obtina minimum 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru finantare.

Activitatile eligibile orientative

a) marketing prin internet si prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum si alte activitati de promovare on-line;

b) participarea la targuri si expozitii de turism in tara;

c) organizarea de evenimente si misiuni cu rol in promovarea produselor turistice specifice si cresterea circulatiei turistice in Romania;

d) activitati de marketing direct, de tipul: distributie fluturasi publicitari, scrisori personalizate (in cutii postale, zone de trafic intens, la domiciliu/sediu pe liste de destinatari);

e) activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania, constientizarea importantei turismului romanesc si cresterea notorietatii produselor turistice specifice;

f) actiuni generale de publicitate si reclama a produselor turistice specifice: insertii publicitare in presa, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, carti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor in tara (afisaje, difuzare clipuri TV, bannere etc. in metrou, aeroporturi, gari, zone de trafic intens etc.), publicitatea produselor turistice specifice in mass- media interna, pe pietele tinta, realizarea de cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tiparituri, ghiduri si harti turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audio – video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice etc.

Valoarea totala a proiectului

– este cuprinsa intre minim 170.000 si maxim 1.000.000 Lei

Cheltuieli eligibile

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru participarea la manifestari expozitionale de turism in tara includ:

a) cheltuieli pentru efectuarea de studii, inclusiv studii de marketing ;

b) cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie a standului, cu inchirierea, construirea si amenajarea spatiului expozitional;

c) cheltuieli ocazionate de activitati de marketing specifice participarii la manifestarile expozitionale;

d) cheltuieli pentru marketing si promovare prin internet si alte mijloace electronice, inclusiv prin realizarea unui portal de informatii de turism;

e) cheltuieli cu publicitatea in perioada premergatoare evenimentului, precum si in perioada de desfasurare a acestuia, de tipul: tiparirea si transmiterea de invitatii, productia si difuzarea de clipuri TV si spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizarea de CD/DVD-uri cu participantii si cu principalele produse turistice prezentate;

f) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare si promovare cu caracter general pentru destinatia vizata;

g) cheltuieli pentru mediatizarea destinatiei si produselor turistice romanesti prioritare la manifestarile expozitionale interne.

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru organizarea de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania includ:

a) cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare si masa, care sunt eligibile pentru participantii la evenimente daca au rol in atingerea obiectivului proiectului si daca sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si in limitele stabilite de Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) cheltuieli pentru organizarea de evenimente culturale, artistice, sportive si stiintifice;

c) cheltuieli pentru inchirierea de sali si aparatura specifica pentru organizarea de actiuni necesare promovarii destinatiilor si produselor turistice romanesti.

Categoriile de cheltuieli eligibile pentru actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor si produselor turistice romanesti care fac obiectul proiectului includ:

a) cheltuieli cu insertii publicitare in presa, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, carti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor in tara, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tiparituri, harti turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audiovideo, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte promotionale, expedierea materialelor promotionale in tara;

b) cheltuieli cu promovarea prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania, incluzand cheltuieli pentru realizarea emisiunilor si cheltuieli de difuzare de clipuri TV in cadrul emisiunii.

Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii in domeniul implementarii proiectului, cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare si diurna, sunt considerate eligibile daca sunt efectuate in cadrul activitatilor pe proiect si se justifica efectuarea acestora prin documente justificative.

Aceste cheltuieli sunt eligibile daca sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si in limitele stabilite de Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Procentul minim al contributiei proprii a solicitantului este de 2% si se aplica la valoarea maxima a cheltuielilor eligibile.

In cadrul POR, contributia in natura nu este eligibila.

Durata de implementare a proiectului

– nu depaseste data de 31.07.2015.

Completarea si depunerea cererii de finantare

Formularul standard al Cererii de finantare este prezentat in Anexa 1 si este disponibil, in format electronic, la adresa http://www.inforegio.ro.

La cererea de finantare pot fi anexate si alte documente decat cele solicitate prin Ghid, daca solicitantul le considera utile pentru justificarea si argumentarea proiectului propus spre finantare.

Formularul Cererii de finantare trebuie sa fie insotit de urmatoarele anexe:

1) Actul de imputernicire, in original

2) Documentele statutare ale solicitantului

Pentru autoritati publice locale nu este necesara prezentarea documentelor statutare.

3) Cele mai recente situatii financiare ale solicitantului si ale fiecarui partener, in cazul parteneriatelor, depuse la Administratia finantelor publice, in copie

4) Declaratia de eligibilitate, in original

5) Declaratie de angajament, in original, semnata de catre solicitant

6) Dovada capacitatii de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si de finantare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in copie

7) CV-uri si/sau Fisele de post

8) Planul de marketing

9) Alte anexe

Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finantare impreuna cu toate anexele completate in limba romana, in 4 exemplare (1 original si 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, in partea superioara dreapta, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.

Cererea de finantare (in original si 3 copii), va fi trimisa intr-un colet sigilat prin posta recomandata, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR din cadrul Ministerului Turismului.

Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail), trimise la alte adrese, sau care nu sunt sigilate corespunzator vor fi respinse.

Cererile de finantare pot fi depuse continuu, in conditiile precizate in ghid, incepand cu data de 11 ianuarie 2010.

Informatii suplimentare aici

Sursa: granturi.ro