StiriONG – Program de finantare proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei

0

articol din “INSTITUTII PUBLICE”

Departamentul pentru Relatii Interetnice  a lansat un program de finantare a proiectelor si programelor interetnice si de combatere a intolerantei.

Sunt eligibile organizatiile, asociatiile si fundatiile fara scop patrimonial din Romania care desfasoara actiuni care se incadreaza in aria de competenta a Departamentului pentru Relatii Interetnice (vezi termenii de referinta) si au inclus in statutul propriu prevederi specifice acestui domeniu:

–          capitolul “obiectul de activitate” sa cuprinda activitati cu caracter interetnic si intercultural;

–          intre tipurile de activitati pe care le pot desfasura sa fie mentionate si cele pentru care se solicita finantare prin proiectul depus (ex: in cazul in care se solicita finantare pentru realizarea unei carti, in statutul initiatorului trebuie sa figureze “editarea si/sau tiparirea de carti, brosuri etc.”);

–           capitolul “patrimoniu”/”venituri” sa prevada ca organizatia initiatoare poate beneficia de resurse obtinute de la bugetul de stat (conform Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile, cap. 7, art. 46, lit.f)

Acestea trebuie sa asigure contributia proprie a organizatiei de minimum 10% din valoarea totala a finantarii solicitata Departamentului pentru Relatii Interetnice, dovedita cu documente justificative.

Sunt eligibile spre a beneficia de finantari nerambursabile programele si proiectele interetnice si de combatere a intolerantei care corespund sferei de competenta si de preocupari a DRI si care pot fi finantate conform HG nr. 56 / 2011 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

Obiectivele proiectelor se vor incadra in tematica urmatoare:

   1. promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase;

   2. cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritatile nationale;

   3. perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritatile nationale;

   4. promovarea unor politici si de combatere a intolerantei pe criterii rasiale si etnice;

   5. continuarea parteneriatului cu societatea civila, institutiile publice si autoritatile locale in vederea dezvoltarii si promovarii bunelor relatii interetnice;

   6. intarirea capacitatii de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice in parteneriat cu institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii din tara si din strainatate, precum si cu organisme internationale;

   7. participarea la diferite programe si colaborari europene si internationale din sfera relatiilor interetnice.

Perioada de desfasurare a programelor/proiectelor trebuie sa se incadreze in anul bugetar in curs, termenul maxim de depunere a ultimelor deconturi fiind 10 decembrie 2011.

Propunerile de programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei, intocmite conform Anexei 1 la Ghidul de finantare, se depun sau se transmit prin posta la sediul Departamentului pentru Relatii Interetnice din Bucuresti, strada Paris nr. 65, sector 1, intr-un exemplar original, cu mentiunea „Pentru concursul de proiecte 2011”.

Propunerile trebuie sa fie strict legate de aria de competenta si de preocupari a Departamentului pentru Relatii Interetnice, sa fie intocmite conform Ghidului de finantare si sa includa toate anexele solicitate.

Data limita pentru depunerea propunerilor de programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei este 4 aprilie 2011 (programe si proiecte a caror perioada de desfasurare incepe dupa data de 1 mai 2011).

Suma solicitata Departamentului pentru Relatii Interetnice pentru un program sau proiect trebuie sa se incadreze intre 8.000 si 150.000. Bugetul acceptat de autoritatea finantatoare ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.

Propunerea de program/ proiect se prezinta pe formularul ” Cerere de finantare”, inclusiv Bugetul estimativ al programului/proiectului (ambele reprezentand Anexa 1 la Ghidul de finantare). Cererea de finantare trebuie sa fie insotita, obligatoriu, de urmatoarele documente:

   1. curriculum vitae al coordonatorului proiect;

   2. succinta descriere a proiectelor derulate de organizatie in ultimele 12 luni;

   3. copie a hotararii judecatoresti de infiintare a organizatiei, definitiva si irevocabila;

   4. copie a statutului si actului constitutiv, precum si a modificarilor aduse acestora;

   5. copii ale hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile prin care s-au admis modificari ale statutului si ale actului constitutiv;

   6. copie a certificatului de inscriere in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor;

   7. copie a Certificatului de inregistrare fiscala;

   8. date bancare (Anexa 2 la Ghidul de finantare);

   9. declaratie de impartialitate (Anexa 3 la Ghidul de finantare);

  10. declaratie pe propria raspundere – conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

  11. strategia de distributie a publicatiei – daca este cazul;

  12. avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in cazul editarii de manuale scolare.

Mentiuni:

    * toate copiile vor fi autentificate de initiator cu mentiunea “conform cu originalul”, vor fi semnate si stampilate;

    * datele de identificare si de contact ale initiatorului sunt obligatorii;

    * proiectele a caror documentatie este incompleta si/ sau incorect intocmita nu se califica pentru concursul de proiecte si nu intra in procesul de evaluare si selectie.

Documentele se depun sau se transmit prin posta la sediul Departamentului pentru Relatii Interetnice din Bucuresti, strada Paris nr. 65, sector 1, intr-un singur exemplar original, cu mentiunea „Pentru concursul de proiecte 2011″.

Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare si selectie comunica in scris solicitantilor rezultatele evaluarii si selectiei propunerilor de programe/ proiecte, in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea selectiei.

SGG – DRI au dreptul de a face verificari atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior validarii raportului final de activitate si a celui financiar in scopul completarii dosarului finantarii nerambursabile, conform prevederilor art. 37 alin. 4 din Legea nr. 350/ 2005.

Mai multe detalii pe granturi.ro